ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOHNSON PETFOODS B.V.

gevestigd te Rosmalen, handelsregister ‘s-Hertogenbosch, nummer. 17272900

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, en in dat kader te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In deze voorwaarden wordt onder koper tevens verstaan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden werd gecontracteerd zij ook op toekomstige transacties onverkort van toepassing zijn.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van ons en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van ons prevaleren.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten, brochures en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen doch in dat geval uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht om evidente fouten te corrigeren. Een order van koper, waaronder die welke bij een van onze vertegenwoordigers wordt geplaatst, zonder dat daaraan een daarop toegespitste aanbieding is voorafgegaan, wordt aangemerkt als te zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een vrijblijvende aanbieding. Onze facturen zijn tevens een orderbevestiging. Reclames over facturen dienen binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.
 2. De prijzen in onze aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn, in Euro, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vracht-, opslag-, bewakings-, administratie- en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Wij mogen prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, belastingen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

ARTIKEL 3: LEVERING

 1. De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden.
 2. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij ons een in overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
 3. De overeengekomen leveringstermijn kan door ons, zonder dat wij schadeplichtig worden, door een schriftelijke mededeling met ten hoogste vier weken worden verlengd. Koper heeft evenwel het recht om aan ons gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Alsdan zullen wij al het mogelijke doen om alsnog binnen de opgegeven termijn te leveren.
 4. Wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen te leveren binnen de overeengekomen c.q. binnen voormelde verlengde termijn. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 5. Levering geschiedt voor rekening en risico van de koper. Een en ander lijdt uitzondering indien wij uitdrukkelijk levering franco adres koper zijn overeengekomen. In dat geval zijn de zaken voor ons risico tot het moment van aanlevering op het adres koper. In dat geval geschiedt niettemin het lossen van de zaak voor risico van de koper. Voor zijn risico is steeds de schade die wordt veroorzaakt door of ontstaan uit molest.

ARTIKEL 4: AFROEPCONTRACTEN EN CONTRACTEN ZONDER LEVERINGSTERMIJN

Hetgeen in deze voorwaarden met betrekking tot leveringen is bepaald geldt tevens voor iedere levering in het kader van een afroepcontract. Indien koper in het kader een afroepcontract niet binnen een overeengekomen termijn afroept, dan hebben wij het recht om na vruchteloze ingebrekestelling alle nog te leveren zaken -al dan niet onder het eisen van contante betaling- aan te bieden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen. In het geval van verzuim met betrekking tot de betaling van een levering, hebben wij het recht om komende levering op te schorten of tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Indien geen termijn van levering is bepaald dan geldt een termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst, tenzij deze termijn niet verenigbaar is met de ons
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende afneembehoeften van de koper, in welk geval een met die behoefte overeenstemmende termijn van toepassing is.

ARTIKEL 5: ZEKERHEID

Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgen omtrent zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een volledige nakoming van de verplichtingen van de koper mogen twijfelen, hebben wij het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien koper ondanks ingebrekestelling aan ons verlangen niet voldoet, dan mogen wij de overeenkomst ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen opschorten totdat integrale betaling is gevolgd en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in een keer opeisen.

ARTIKEL 6: UITGEBREID EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde zaken -betaald en niet betaald- tot het moment waarop koper aan de verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten jegens ons heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die wij hebben of zullen krijgen wegens tekortschieten van koper in één of meer van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door ons geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als onze eigendom te bewaren en voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

 

 1. Koper is gerechtigd om de door ons geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederenleverantie de betaling nog niet volledig heeft plaatsgehad, is koper niet gerechtigd de goederen aan een derde te verpanden of als zekerheid aan een derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan een derde tot zekerheid over te dragen.

 

 1. Koper die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven. De kosten van terugname komen voor rekening van koper.

ARTIKEL 7: BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door ons aangegeven wijze en plaats. Koper kan geen beroep doen op verrekening of opschorting. Indien wij aan koper een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is c.q. hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van ons op koper direct en volledig opeisbaar.
 2. Koper wordt vanaf de vervaldatum over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5 procent (1,5 %) per maand tot de dag der voldoening. 3. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250.00. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Alle door ons te maken gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van koper te bewerkstellingen, zullen door koper worden vergoed. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar;
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van de koper onverlet. Het is de koper niet toegestaan betaling van de vordering op te schorten of verrekening toe te passen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, aswolken, atoomkernreacties, bodem-, lucht- en waterverontreiniging, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers, waaronder begrepen te late leveringen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, (bio-)chemische wapens en molest, diefstal, asbest, transportbelemmeringen, stakingen (georganiseerd en ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën,c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ons opgeschort.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, zijn zowel wij als koper bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden.
 4. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of als wij slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

ARTIKEL 9: KEURING EN RECLAME

 1. Koper is verplicht de goederen onmiddellijk bij levering nauwkeurig te (doen) te controleren.
 2. De hoeveelheden, gewicht, samenstelling, zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, orderbevestiging, facturen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet onmiddellijk na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
 3. Klachtmeldingen over geleverde goederen dienen door koper schriftelijk bij ons gedaan te worden. Daarbij geldt het navolgende:

–        zichtbare gebreken vervallen indien koper het gebrek niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons schriftelijk heeft gemeld;

–        niet zichtbare gebreken ofwel alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 werkdagen nadat koper het gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk ons te worden gemeld. Na deze termijn kan koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

 1. Bij de schriftelijke melding van de klacht dient er nauwkeurig opgave te worden gedaan van de aard en grond van de klacht en het tijdstip van constatering. Ontbreekt deze opgave dan geldt de mededeling niet als een klacht.
 2. Koper dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur als juist en onbetwist geacht.
 3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen door de koper geen grond kunnen vormen voor klachten, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht. . Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;
 4. Klachten worden niet geaccepteerd op goederen, welke aangebroken dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt.
 5. Een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Artikel 7.7 van deze voorwaarden blijft onverkort van toepassing.
 6. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, hebben wij het recht de volgende keuze te maken: a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan ons worden afgegeven. c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons op de wijze zoals door ons aangegeven;
 8. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, hebben wij het recht om de hieraan verbonden kosten aan koper tegen normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.
 9. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover de koper kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten.
 2. Mochten wij toch aansprakelijk worden geacht, dan zijn wij in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van koper. Onder indirecte schade wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, verminderde opbrengst, gemiste besparingen, letselschade, verlies aan goodwill, stagnatieschade, arbeidskosten, stilstandschade, rentekosten, reparatiekosten, hijs- en transportkosten, boetes, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, geleden door koper, zijn ondergeschikten en bij of door koper tewerkgestelde personen.
 3. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald aan ons vermeerderd met ons eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen en werkzaamheden waarop de schade is vastgesteld, althans waar de schade mee samenhangt.
 4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
 5. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt indien het niet binnen 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan ons kenbaar is gemaakt (en wij schriftelijk aansprakelijk zijn gesteld).
 6. Vorderingen tot schadevergoeding, niet zijnde vorderingen als bedoeld in artikel 9 lid 12 van deze voorwaarden, dienen door koper binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na die periode is de vordering tot schadevergoeding verjaard.

ARTIKEL 11: OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
  – koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst;

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behouden wij de rechten en bevoegdheden voor die wij toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;
 2. Alle door ons verstrekte stukken, reclamefolders, documentatie, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. De bevoegde rechter in de rechtbank Oost-Brabant locatie Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met de gesloten overeenkomst kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Johnson Petfoods

Saffierborch 16
5241 LN Rosmalen
Nederland
tel: +31-(0)73 522 0873
fax: +31-(0)73 523 6569
email: info@johnsonpetfoods.nl

 

CUSTOMER CARE

Mocht u vragen hebben over onze producten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze afdeling Customer Care is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Het telefoon nummer van de afdeling Customer Care is: 073 – 522 4255

Vind ons op social media

Blijf op de hoogte via de verschillende social media kanalen.